Normy zharmonizowane są dokumentem odniesienia w ocenie stałości właściwości użytkowych – obejmują wszystkie wyroby, dla których je ustanowiono.  Aby jednak norma mogła uzyskać status zharmonizowanej, musi zostać  opublikowana w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej (OJEU). W sytuacji gdy nowa norma ma zastąpić starą –  norma poprzedzająca przestaje odgrywać rolę w procedurze oceny zgodności dopiero po publikacji nowej w OJEU. Dopóki jednak nie nastąpi publikacja w OJEU nowej normy, normą zharmonizowaną pozostaje norma nieaktualna

 W odniesieniu do konstrukcyjnego drewna litego zachodzi sytuacja, w której nowa norma EN 14081-1 z roku 2016 nie została jeszcze opublikowana w OJEU, stąd normą zharmonizowaną pozostaje EN 14081-1+A1:2011. Problemem natomiast  jest wciąż to, że norma ta nie jest przetłumaczona na język polski w wersji z roku 2011, a tłumaczenie normy poprzedniej, z 2006 roku, pozostawia wiele do życzenia (zawiera treści sprzeczne z oryginałem, co przełożyło się m.in. na wiele błędów w wydawanych w Polsce certyfikatach – np. wskazywanie wykonania badań typu „przez oszacowanie”, co jest sprzeczne z faktycznymi zapisami normy zharmonizowanej i niedopuszczalne). PKN nie zaakceptował wielokrotnych wniosków KT215 o przetłumaczenie tej normy wskazując, że na przeszkodzie stoi jej nieaktualność (nie uwzględniając, że jest to nadal norma zharmonizowana).
Aby więc przybliżyć postanowienia tej normy osobom nie znającym języka angielskiego opracowane zostały komentarze, które można pobrać pod załączonym linkiem.

Pin It on Pinterest

Share This