Często zdarza się, że inwestor planując budowę obiektu o konstrukcji drewnianej, nie jest pewien jakie zapisy umieścić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Brak wskazania  wymagań na odpowiednio wczesnym etapie może wiązać się z nieprawidłowościami podczas projektowania i wykonawstwa. Dlatego opracowane zostały wytyczne, które zawierają sugerowany zakres SIWZ, jak i STWiORB dla obiektów o konstrukcji drewnianej. Znajdą je Państwo w załączonym pliku.

mgr inż. Ewa Kotwica

Pin It on Pinterest

Share This